Kinuthia, Rosaline, Kenyatta National Hospital, Kenya